8. Jak być dobrym liderem/koordynatorem projektu międzynarodowego?

8.1. Jakie są kluczowe kompetencje techniczne menadżera/menadżerki projektu międzynarodowego?

Na potrzeby projektu FIRST Network zaadaptowaliśmy, do kontekstu działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, koncepcję trójkąta kompetencji zaproponowaną przez PMI (Project Management…

Na potrzeby projektu FIRST Network zaadaptowaliśmy, do kontekstu działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, koncepcję trójkąta kompetencji zaproponowaną przez PMI (Project Management Institute). Według tej koncepcji, menadżer/menadżerka projektu powinien/powinna posiadać zbalansowany poziom kompetencji w trzech obszarach: technicznym, liderskim oraz zarządzania strategicznego i biznesowego.

W trzech wymienionych powyżej obszarach, nazwaliśmy i pokrótce opisaliśmy konkretne kompetencje ważne dla menadżerów projektów międzynarodowych działających na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Kluczowe 10 kompetencji technicznych to:

- Kompetencje językowe (np. j. angielski);

- Ogólne kompetencje pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego;

- Organizowanie warsztatów idei (idea workshops);

- Planowanie i harmonogramowanie projektu;

- Budżetowanie i szacowanie kosztów;

- Koordynowanie prac zespołu;

- Zarządzanie finansami;

- Komunikacja wewnętrzna;

- Upowszechnianie;

- Kompetencje ewaluacji.

Nazwaliśmy i pokrótce opisaliśmy te kompetencje po to, aby:
- Umożliwić osobom chcącym rozwijać się zawodowo w dziedzinie zarządzania projektami międzynarodowymi diagnozę już posiadanych kompetencji;
- Ułatwić nazwanie konkretnych potrzeb edukacyjnych i stworzenie, na tej podstawie, planu podnoszenia i rozwijania kompetencji.

Masz ochotę na autodiagnozę i planowanie rozwoju zawodowego w dziedzinie zarządzania projektami międzynarodowymi? Zapraszamy do skorzystania ze wzoru ankiety analizy potrzeb edukacyjnych, z której korzystaliśmy testując programy mentoringowe.

Posted 3 years ago

8.2. Jakie są kluczowe kompetencje liderskie (przywódcze) menadżera/menadżerki projektu międzynarodowego?

Na potrzeby projektu FIRST Network zaadaptowaliśmy, do kontekstu działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, koncepcję trójkąta kompetencji zaproponowaną przez PMI (Project Management…

Na potrzeby projektu FIRST Network zaadaptowaliśmy, do kontekstu działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, koncepcję trójkąta kompetencji zaproponowaną przez PMI (Project Management Institute). Według tej koncepcji, menadżer/menadżerka projektu powinien/powinna posiadać zbalansowany poziom kompetencji w trzech obszarach: technicznym, liderskim oraz zarządzania strategicznego i biznesowego.

W trzech wymienionych powyżej obszarach, nazwaliśmy i pokrótce opisaliśmy konkretne kompetencje ważne dla menadżerów projektów międzynarodowych działających na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Kluczowe 10 kompetencji liderskich (przywódczych) to:
- Efektywna komunikacja w kontekście organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
- Motywowanie i wywieranie wpływu;
- Empatia i Rozumienie Sytuacyjne;
- Budowanie zespołu, włączając wolontariuszy i wolontariuszki;
- Improwizacja i sprawność działania;
- Motywowanie przez dobry przykład;
- Delegowanie zadań projektowych;
- Moderowanie spotkań i wydarzeń;
- Partnerskie doradztwo;
- Rozwiązywanie konfliktów.

Nazwaliśmy i pokrótce opisaliśmy te kompetencje po to, aby:
- Umożliwić osobom chcącym rozwijać się zawodowo w dziedzinie zarządzania projektami międzynarodowymi diagnozę już posiadanych kompetencji;
- Ułatwić nazwanie konkretnych potrzeb edukacyjnych i stworzenie, na tej podstawie, planu podnoszenia i rozwijania kompetencji.

Masz ochotę na autodiagnozę i planowanie rozwoju zawodowego w dziedzinie zarządzania projektami międzynarodowymi? Zapraszamy do skorzystania ze wzoru ankiety analizy potrzeb edukacyjnych, z której korzystaliśmy testując programy mentoringowe.

Posted 3 years ago

8.3. Jakie są kluczowe kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego menadżera/menadżerki projektu międzynarodowego?

Na potrzeby projektu FIRST Network zaadaptowaliśmy, do kontekstu działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, koncepcję trójkąta kompetencji zaproponowaną przez PMI (Project Management…

Na potrzeby projektu FIRST Network zaadaptowaliśmy, do kontekstu działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, koncepcję trójkąta kompetencji zaproponowaną przez PMI (Project Management Institute). Według tej koncepcji, menadżer/menadżerka projektu powinien/powinna posiadać zbalansowany poziom kompetencji w trzech obszarach: technicznym, liderskim oraz zarządzania strategicznego i biznesowego.

W trzech wymienionych powyżej obszarach, nazwaliśmy i pokrótce opisaliśmy konkretne kompetencje ważne dla menadżerów projektów międzynarodowych działających na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Kluczowe 10 zarządzania strategicznego i biznesowego to:

- Rozeznanie w i rozumienie warunków działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora uczenia się przez całe życie;

- Rozeznanie w i rozumienie sytuacji (panującej) w zaangażowanych krajach partnerskich;

- Kompetencje międzykulturowe;

- Międzynarodowa i wielostronna współpraca w sektorze organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

- Orientacja w europejskich programach grantowych;

- Analiza potrzeb i analiza interesariuszy;

- Przestrzeganie prawa i przepisów;

- PR i marketing projektu;

- Budowanie synergii pomiędzy projektami krajowymi i międzynarodowymi realizowanymi przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Nazwaliśmy i pokrótce opisaliśmy te kompetencje po to, aby:
- Umożliwić osobom chcącym rozwijać się zawodowo w dziedzinie zarządzania projektami międzynarodowymi diagnozę już posiadanych kompetencji;
- Ułatwić nazwanie konkretnych potrzeb edukacyjnych i stworzenie, na tej podstawie, planu podnoszenia i rozwijania kompetencji.

Masz ochotę na autodiagnozę i planowanie rozwoju zawodowego w dziedzinie zarządzania projektami międzynarodowymi? Zapraszamy do skorzystania ze wzoru ankiety analizy potrzeb edukacyjnych, z której korzystaliśmy testując programy mentoringowe.

Posted 3 years ago

8.4. Jakie są obowiązki menadżerów projektów międzynarodowych dotyczące sprawozdawania postępu prac (grantodawcy)?

Proces raportowania (sprawozdawania) realizowanych działań służy technicznej, merytorycznej i finansowej weryfikacji tego, czy zespół projektu realizuje go/zrealizował go zgodnie z…

Proces raportowania (sprawozdawania) realizowanych działań służy technicznej, merytorycznej i finansowej weryfikacji tego, czy zespół projektu realizuje go/zrealizował go zgodnie z planem i zakresem uzgodnionym z grantodawcą (jak opisano w umowie finansowej i załącznikach do niej).

Raportowanie postępu prac często podzielone jest na dwa etapy: Raport śródokresowy oraz raport końcowy. Raportowi śródokresowemu towarzyszy zazwyczaj złożenie wniosku o kolejną transzę dofinansowania projektu.

Celem raportu śródokresowego jest:
- Pokazanie, w jaki sposób realizowane są cele projektu i ile/jakie cele zostały już zrealizowane, a jakie są w trakcie realizacji.
- Pokazanie osiągniętych już rezultatów materialnych i niematerialnych oraz innych osiągnięć zespołu projektowego.
- Określenie aktualnego stanu prac w projekcie w kontekście zaakceptowanego przez grantodawcę harmonogramu działań. W przypadku rozbieżności z zaakceptowanym planem – opisanie przyczyn zmian i ich skutków dla projektu.
- Zaraportowanie dotychczas wydatkowanego budżetu projektu. W przypadku zmian w budżecie – ich wyjaśnienie i uzasadnienie.
- Pokazanie, w jaki sposób projekt jest zarządzany (włączając monitoring i ewaluację). Podsumowanie, czy zaplanowana metoda zarządzania się sprawdza, a jeśli nie – opisanie wprowadzonych/planowanych ulepszeń.
- Pokazanie, w jaki sposób współpracują i komunikują się ze sobą partnerzy projektu; podsumowanie, czy przyjęte narzędzia i sposoby komunikacji i współpracy działają. Jeśli nie – zaproponowanie zmian. Opisanie ewentualnych zmian w składzie partnerstwia czy podziale obowiązpów pomiędzy partnerami.
- Pokazanie, w jaki sposób promowanie i upowszechniane są rezultatu projektu; w jaki sposób zespół dociera z informacją o projekcie do interesariuszy i angażuje w działania przedstawicieli grup docelowych projektu.
- Zasygnalizowanie wszelkich innych potrzeb i planów dotyczących zmian/dostosowań w procesie realizacji projektu.

Raport śródokresowy warto traktować jako ważne narzędzie wspierające dobrą realizację projektu. Dla koordynatora projektu jest to okazja by przyjrzeć się procesowi monitorowania realizacji projektu, postępowi prac i zaplanowania ewentualnych zmian I dostosowań. Dla grantodawcy raport stanowi potwierdzenie, że realizacja projektu jest na dobrej drodze.

Treść raportu śródokresowego stanowi etap przygotowania i weryfikacji przed pracami nad raportem końcowym – składanym po zakończeniu realizacji projektu.

Posted 3 years ago