5. Jak opracować dobry projekt mobilności edukacyjnych (mający na celu podnoszenie kompetencji za granicą)?

5.1. W jaki sposób przygotować się do opracowania wniosku o dofinansowanie projektu typu mobilności edukacyjne?

Formularze wniosków o dofinansowanie projektów różnią się – są różne dla różnych programów grantowych i dla różnych konkursów grantowych. Przejrzenie…

Formularze wniosków o dofinansowanie projektów różnią się – są różne dla różnych programów grantowych i dla różnych konkursów grantowych. Przejrzenie właściwego wniosku o dofinansowanie, dla konkretnego zaproszenia do składania wniosków – i przygotowanie treści według wymaganego schematu - jest jednym z pierwszych kroków opracowania aplikacji o dofinansowanie. Zanim jednak zaczniesz opracowywać projekt, a potem treść do wniosku o dofinansowanie – zapoznaj się solidnie z warunkami i kryteriami uzyskania dofinansowania, wymaganiami dotyczącymi opracowania projektu i wniosku o dofinansowanie, zakresem wymaganych załączników do wniosku, itd. Wszystkie te informacje znajdziesz w tzw. “podręcznikach dla wnioskodawców” – osobnych i specyficznych dla każdego programu grantowego.

Obecnie, wnioski o dofinansowanie mają zazwyczaj formę formularzy online. W poszczególnych polach wniosku (gdzie udzielasz odpowiedzi na konkretne pytania grantodawcy) masz do dyspozycji limitowaną, konkretną liczbę znaków na odpowiedź. We wniosku typu mobilność edukacyjna w sposób szczególny zwróć uwagę na dobry, wyczerpujący opis potrzeb edukacyjnych, wynikających z nich celów projektu i odpowiadających im, realizujących te cele działań edukacyjnych. Bardzo ważne jest też dobre streszczenie projektu (to wizytówka projektu i zazwyczaj pierwszy tekst czytany przez oceniających wniosek). Wniosek o dofinansowanie projektu typu mobilności zawiera również miejsce na opisanie harmonogramu działań, ich budżetu oraz opis partnerów zagranicznych, u których realizowane będą działania edukacyjne.   
Sprawdzając wcześniej, jakie informacje będą potrzebne do wpisania we wniosek o dofinansowanie, przygotowując je i uzyskując od partnerów z wyprzedzeniem, zaoszczędzisz sporo czasu.

Na koniec, rekomendujemy: Precyzyjny, konkretny styl opisu, używania w opisie projektu „języka grantu” (tj. nazywania rzeczy tak, jak nazywają się w „podręczniku wnioskodawcy”) oraz unikanie „lania wody” i powtórzeń (irytują wielu oceniających wnioski).

Posted 3 years ago

5.2. Na co jeszcze zwrócić uwagę, planując projekt typu mobilności edukacyjne?

Generalnie, warto rozważyć/sprawdzić jeszcze następujące kwestie: Analizując i określając potrzeby edukacyjne kadry organizacji na rzecz której działasz: czy potrzebujecie raczej…

Generalnie, warto rozważyć/sprawdzić jeszcze następujące kwestie:

 • Analizując i określając potrzeby edukacyjne kadry organizacji na rzecz której działasz: czy potrzebujecie raczej rozwinąć już posiadane kompetencje, czy może nauczyć się zupełnie nowych rzeczy? Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację obu tych ścieżek edukacyjnych!
 • Czy planowany projekt ma wartość międzynarodową? Tj., czy przyczyni się do “umiędzynarodowienia” organizacji i jej pracy? W jaki sposób się przyczyni? W jaki sposób owo umiędzynarodowienie pomoże wam lepiej i skuteczniej działać?
 • W jakich krajach możecie realizować działania edukacyjne? Zależy to od programu grantowego, jaki wybierzecie.
 • Czy wasze potrzeby i plany edukacyjne wpisują się w cele danego programu grantowego? Cele programów grantowych różnią się między sobą – aby mieć szansę na dofinansowanie – potrzebujesz wybrać ten właściwy program grantowy.
 • Czy znacie/znaleźliście naprawdę mocnych, kompetentnych partnerów zagranicznych, którzy mogą dostarczyć wam potrzebnej wiedzy i nauczyć umiejętności, których potrzebujecie? Czy jeszcze ich nie macie? W ramach niektórych programów grantowych, na etapie wnioskowania o grant, nie jest konieczne nazwanie konkretnej organizacji, która was przeszkoli; wystarczy wybrać kraj szkolenia (np. Erasmus+ 2014-2021). Rekomendujemy jednak wybór partnera zawczasu i wpisanie go do wniosku o dofinansowanie.
 • Czy dofinansowanie, jakie może otrzymać organizacja, pokryje wszystkie koszty związane z uczeniem się za granicą, czy potrzebujecie dodatkowego dofinansowania? Jeżeli tak – gdzie/jak je zdobędziecie?
 • Sprawa techniczna: kiedy upływa termin składania wniosków o dofinansowanie (dzień, godzina)? W związku z tym - jak ułożyć plan pracy osoby/osób, opracowujących projekt i wniosek, by zdążyć złożyć aplikację w terminie (a najlepiej i najbezpieczniej – przed terminem, nie w ostatniej chwili)…?
 • Sprawa praktyczna: Na „rynku” projektów typu mobilności działa wielu „pośredników”, którzy zaoferują wam zarówno „opracowanie wniosku o dofinansowanie” jak i „pełną organizację szkoleń” – łącznie w wyborem szkolących, organizacją podróży, zakwaterowania, wycieczek i kolacji integracyjnych. Takie usługi są oczywiście odpłatne. Zastanówcie się dobrze, czy warto. My zdecydowanie rekomendujemy: naucz się planować, opracowywać i realizować projekty typu mobilności. To naprawdę „łatwiejszy” typ projektów niż te, o których mowa w punkcie 6J Rozwojowo (i finansowo) zyskasz o wiele więcej, ty i organizacja, na rzecz której działasz.
Posted 3 years ago

5.3. W jaki sposób opracować długoterminowy plan rozwoju międzynarodowego organizacji?

Dla projektów typu mobilności edukacyjne, szczególnie tych dofinansowywanych w ramach Programu Erasmus+, kluczowe jest zaprezentowanie dobrze przemyślanego i sprecyzowanego planu…

Dla projektów typu mobilności edukacyjne, szczególnie tych dofinansowywanych w ramach Programu Erasmus+, kluczowe jest zaprezentowanie dobrze przemyślanego i sprecyzowanego planu rozwoju międzynarodowego, „umiędzynarodowienia” organizacji. Planowane mobilności edukacyjne muszą wspierać realizację takiego planu. Tzw. Europejski Plan Rozwoju (EPR) stanowi punkt wyjścia dla projektu mobilności i jego kontekst, dlatego powinien obejmować swoim zakresem okres dłuższy niż tylko czas realizacji planowanego projektu.

Zakres i zawartość EPR potrzebują być proporcjonalne do wielkości, potencjału i doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej wnioskującej organizacji. Jeżeli wnioskujecie o grant na mobilności edukacyjne w ramach konsorcjum – EPR powinien uwzględniać potencjał, doświadczenie i potrzeby edukacyjne wszystkich członków konsorcjum. Na podstawie zdiagnozowanych i dobrze nazwanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych kadry organizacji (konsorcjum), trzeba zdefiniować realistyczne cele edukacyjne i wyjaśnić, w jaki sposób ich realizacja wpłynie na lepsze, bardziej skuteczne i umiędzynarodowione działanie organizacji (konsorcjum).

Na tym, co opisano w EPR, budujesz cały projekt mobilności edukacyjnych – wraz z jego celami, działaniami, rezultatami, harmonogramem, budżetem. EPR powinien zawierać, co najmniej, odpowiedzi na następujące pytania:

 • Dlaczego i po co organizacja (konsorcjum) chce pracować bardziej międzynarodowo.
 • Jakie są długoterminowe cele organizacji (konsorcjum) związane ze współpracą międzynarodową (na 2 – 5 – 7, może nawet 10 lat).
 • W jaki sposób postawione cele projektu odnoszą się do potrzeb rozwojowych organizacji (konsorcjum) I kontekstu, w jakim organizacja (konsorcjum) działa.
Posted 3 years ago

5.4. Jak opracować krótkoterminowy plan działań (na rok – 2 lata) do realizacji w ramach konkretnego projektu mobilności edukacyjnych?

Masz już przemyślany, przedyskutowany (ze współpracownikami i współpracowniczkami z organizacji/z przedstawicielami pozostałych członków konsorcjum) i konkretnie napisany Europejski Plan Rozwoju…

Masz już przemyślany, przedyskutowany (ze współpracownikami i współpracowniczkami z organizacji/z przedstawicielami pozostałych członków konsorcjum) i konkretnie napisany Europejski Plan Rozwoju (EPR). Na podstawie EPR potrzebujesz teraz opracować plan działań edukacyjnych, który realizowany będzie w ramach planowanych mobilności. Najczęściej plan taki obejmuje okres jednego – dwóch lat. Każda planowana mobilność edukacyjna (wyjazd za granicę w celu udziału w kursie/szkoleniu/obserwacji pracy) potrzebuje odpowiadać na konkretne potrzeby edukacyjne i realizować konkretne cele edukacyjne. Rezultaty planowanych mobilności (to, czego się nauczycie) potrzebują przyczyniać się do zrealizowania szerszych celów edukacyjnych, określonych w długoterminowym EPR.

W planie mobilności potrzebujesz nazwać konkretne obszary działań organizacji (konsorcjum), które wymagają poprawy/ulepszenia/usprawnienia/umiędzynarodowienia – i wyjaśnić, w jaki sposób udział w mobilnościach pozwoli je poprawić. Plany te mogą odnosić się do, np., sposobu zarządzania organizacją, sposobu projektowania treści edukacyjnych i sposobu uczenia, sposobu docierania do słuchaczy z informacją o waszej ofercie, stosowanych narzędzi edukacyjnych, kluczowych kompetencji kadry organizacji i słuchaczy/słuchaczek, budowania i rozwijania współpracy międzynarodowej, etc. Punktem wyjścia zawsze są, dobrze zdiagnozowane i konkretnie nazwane, potrzeby edukacyjne kadry organizacji/konsorcjum.

W dalszej części aplikacji będziesz potrzebować opisać oczekiwany wpływ projektu (mobilności) na uczestniczące w nim osoby, na organizację/konsorcjum, na słuchaczy i innych interesariuszy organizacji. W tym opisie potrzebujesz odnieść się ponownie do konkretnych celów i rezultatów mobilności edukacyjnych (określonych w krótkoterminowym planie mobilności) oraz do długoterminowych planów opisanych w EPR. Zadbaj o spójność opisu.  

Posted 3 years ago

5.5. Projekt mobilności edukacyjnych: czy warto aplikować samodzielnie, czy raczej w konsorcjum?

Na to pytanie ludzie każdej zainteresowanej udziałem w mobilnościach organizacji potrzebują odpowiedzieć sobie sami. Wnioskując samodzielnie, projektujecie i planujecie proces…

Na to pytanie ludzie każdej zainteresowanej udziałem w mobilnościach organizacji potrzebują odpowiedzieć sobie sami.

Wnioskując samodzielnie, projektujecie i planujecie proces rozwoju zawodowego i osobistego, uczenia się, dla konkretnych osób z konkretnej organizacji.

Aplikowanie o dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach konsorcjum (czyli grupy min. 3 organizacji, z tego samego kraju) jest bardziej wymagające. Potrzebujesz tu nawiązać współpracę z organizacjami, które mają zdiagnozowane podobne potrzeby rozwojowe i uzgodnić z członkami konsorcjum wspólne cele edukacyjne. W skali konsorcjum opracowujesz Europejski Plan Rozwoju (EPR) oraz krótkoterminowy plan mobilności edukacyjnych.

Aplikowanie w ramach konsorcjum oznacza też aplikowanie o większy grant. Lider konsorcjum potrzebuje wykazać się wiarygodność finansową, pozwalającą na otrzymanie takiego grantu. Również zarządzanie projektem będzie bardziej wymagające.

Z drugiej strony, wysiłek włożony w budowanie konsorcjum rozwija sieć współpracy organizacji – lidera konsorcjum, pozwala pozyskać nowe kontakty, nowych partnerów, dać się szerzej poznać w środowisku. Poszerza również oddziaływanie projektu – jego realizacja będzie miała szerszy (pozytywny) wpływ – na więcej osób, więcej organizacji, więcej uczących się, szersze środowiska społeczne. Zarządzanie większymi środkami finansowymi daje również większą elastyczność działania.

W końcu – wejście w konsorcjum z bardziej doświadczonym we współpracy międzynarodowej partnerem z tego samego kraju może być dobrym rozwiązaniem dla początkujących w dziedzinie współpracy międzynarodowej. Będzie to okazja by przyjrzeć się, jak wygląda planowanie, projektowanie i realizacja projektu mobilności edukacyjnych „od środka” – i doskonałe przygotowanie do samodzielnego aplikowania w przyszłości.

Posted 3 years ago

5.6. W jaki sposób znaleźć/wybrać organizacje zagraniczne, które zorganizują dla nas kurs/szkolenie/obserwację pracy (tzw. partnerów goszczących)?

Można określić dwa główne sposoby poszukiwania/wyboru partnerów goszczących: 1) Na rynku edukacyjnym w Europie działa wielu organizatorów kursów i szkoleń,…

Można określić dwa główne sposoby poszukiwania/wyboru partnerów goszczących:

1) Na rynku edukacyjnym w Europie działa wielu organizatorów kursów i szkoleń, oferujących różnorodne programy edukacyjne. Są one często “skrojone na miarę” pod specyfikę finansowania danego programu grantowego, dofinansowującego udział w mobilnościach edukacyjnych. Oferty takie znajdziesz, między innymi, na platformie EPALE. Możesz przeglądnąć dostępne kursy/szkolenia i wybrać takie, które najlepiej zaspokoją potrzeby edukacyjne uczestników i uczestniczek planowanych mobilności. Warto tu zawsze dopytać, sprawdzić recenzje dotychczasowych uczestników/uczestniczek szkoleń, poczytać o organizatorze. Rekomendujemy zrobić to na etapie planowania i opracowywania projektu mobilności. We wniosek aplikacyjny o dofinansowanie wpiszesz wtedy nazwy konkretnych realizatorów planowanych kursów/szkoleń. Będziesz też mógł/mogła realistycznie oszacować koszty.

2) Przyjrzenie się sieci posiadanych już kontaktów i zaproszenie organizacji, które już znacie, do zorganizowania dla waszych ludzi kursu/szkolenia/obserwacji pracy. Dla części waszych partnerów może to być ciekawe doświadczenie. Jeżeli organizacja, na rzecz której działasz, nie ma jeszcze kontkatów za granicą – możesz ich poszukać. Najłatwiej zapewne w sieci, np. poprzez wyszukiwarki partnerów. Jeśli znajdziesz organizację, która specjalizuje się dokładnie w tym, czego potrzebujesz się nauczyć – nic nie stoi na przeszkodzie, by zaproponować jej zorganizowanie dla was kursu/szkolenia.

Wiele organizacji europejskich może być mocno zainteresowanych goszczeniem u siebie uczących się z innych krajów europejskich. Rozwijają w ten sposób swoją sieć kontaktów, promują siebie i swoje działania na rynku europejskim, a za swoją pracę trenerzy otrzymują wynagrodzenie z pozyskanego grantu. Dla uczących się natomiast może to być doskonała okazja do poznania przyszłych partnerów projektowych.

Posted 3 years ago