7. Jak być dobrym partnerem w projekcie międzynarodowym?

7.1. O co warto zadbać na etapie opracowywania projektu i wniosku o dofinansowanie?

Zadania partnera projektu rozpoczynają się na etapie planowania projektu. Wraz z zaproszeniem do bycia partnerem projektu twoja organizacja powinna otrzymać…

Zadania partnera projektu rozpoczynają się na etapie planowania projektu. Wraz z zaproszeniem do bycia partnerem projektu twoja organizacja powinna otrzymać tzw. ‘koncepcję projektu’ – gdzie pokrótce jest opisany pomysł na projekt. Jeżeli temat, cele, proponowane formy działania, partnerstwo są interesujące dla twojej organizacji, wpisują się w waszą strategię działania – decyzja o udziale w projekcie będzie zapewne pozytywna. Rozpoczyna się proces planowania i opracowywania projektu.

Na tym etapie, główne zadania partnera projektu to:
- Zapoznanie się z konkretnym ogłoszeniem o konkursie o dofinansowanie projektów, sprawdzenie, jakie są formalne zobowiązania i uprawnienia wynikające z przystąpienia do projektu finansowanego z konkretnego programu grantowego.
- Przeanalizowanie celów projektu, przemyślenie, jak wpisują się w cele twojej organizacji. Zapoznanie się z projektem zadań, jakie koordynator projektu chciałby przypisać twojej organizacji i weryfikacja, czy organizacja posiada zasoby, by z takich zadań się wywiązać.
- Przeanalizowanie dotychczasowych doświadczeń i kompetencji ludzi, pracujących na rzecz organizacji innych posiadanych przez was zasobów. Przemyślenie i zaproponowanie jak najlepiej wykorzystać wasze atuty w trakcie realizacji projektu.
- Jasne określenie, wraz z koordynatorem projektu, za jakie zadania i etapy pracy będzie odpowiedzialna twoja organizacja, a w realizacji których będziecie mieć role wspierającą. Zgłoszenie wszelkich uwag i pomysłów, zaproponowanie sposobu pracy. Policzenie, czy proponowany przez koordynatora czas i budżet będą wystarczające do wywiązania się z powierzonych zadań na bardzo dobrym/dobrym poziomie.
- Przemyślenie, jakie zasoby organizacja może wnieść do projektu (jakich specjalistów, jaki budżet – jeśli przewidywany jest wkład własny, które posiadane już narzędzia, inne zasoby – np. przestrzeń biurową/szkoleniową, sprzęt, wyposażenie…itp.).  
- Przemyślenie i oszacowanie, ile osób – bezpośrednich i pośrednich uczestników działań projektowych oraz ilu i jakich innych interesariuszy (np. przedstawicieli samorządu lokalnego, media, instytucje branżowe itp.) będziecie w stanie zaangażować w realizację projektu. Do ilu odbiorców będziecie w stanie dotrzeć z informacją o projekcie i z iloma podzielić się rezultatami projektu).
- Wsparcie koordynatora w dopracowaniu koncepcji projektu, opracowaniu treści do wniosku o dofinansowanie; przesyłanie potrzebnych informacji punktualnie – by nie opóźniać prac nad projektem.

Generalnie: projekty wypracowane w toku realnej, zaangażowanej współpracy partnerów są zazwyczaj lepsze, mają większe szanse na dofinansowanie i łatwiej je zrealizować.  Jeśli zadbasz o dobrą współpracę z koordynatorem, uwzględnienie potrzeb i propozycji twojej organizacji, zaplanowanie jak najlepszego wykorzystania waszych zasobów i wkładu do projektu – macie większe szanse z sukcesem osiągnąć zaplanowane cele i uniknąć niemiłych niespodzianek na etapie realizacji.  

Posted 3 years ago

7.2. Jak być dobrym partnerem w realizowanym projekcie międzynarodowym.

Projekty międzynarodowe to takie realizowane są przez dwóch lub więcej partnerów z różnych krajów. W ramach partnerstwa projektowego jest jeden…

Projekty międzynarodowe to takie realizowane są przez dwóch lub więcej partnerów z różnych krajów. W ramach partnerstwa projektowego jest jeden lider/koordynator (zazwyczaj ta sama organizacja, która inicjuje prace nad projektem, składa wniosek o dofinansowanie, a jeśli grant zostanie przyznany – podpisuje umowę finansową z grantodawcą, otrzymuje grant i zarządza projektem). Pozostali realizatorzy projektu pełnią funkcję partnerów. Partner w projekcie może pełnić bardzo różne role – konkretny zakres zadań i odpowiedzialności jest ustalany na etapie planowania projektu. Zadania, za które odpowiada partner, muszą być dopasowane do kompetencji, doświadczenia i zasobów, którymi partner dysponuje. W oparciu o te zasoby, każdy z partnerów zobowiązany jest wypracować konkretne rezultaty wysokiej jakości (czy to materialne – jak np. podręcznik, program szkolenia, spektakl teatralny – jak i niematerialne – jak np. wzrost motywacji do uczenia się czy podniesienie poziomu wiedzy w konkretnym obszarze). Rola konkretnego partnera jest kluczowa również w przypadku planowania i organizacji wspólnych wydarzeń dziejących się w kraju partnera (takich jak spotkania projektowe, wspólne szkolenia, konferencje…) – w których to pozostali realizatorzy projektu biorą udział jako uczestnicy.

Jako cechy dobrego partnera projektu (a właściwie ludzi partnera, zaangażowanych w projekt) warto wymienić:
- Pasję, motywację, zaangażowanie;
- Terminowość – wywiązywanie się z uzgodnionych terminów, punktualność w przekazywaniu poszczególnych efektów pracy;
- Dociekliwość: Ciekawość, umiejętność zadawania pytań, pogłębienia tematu;
- Wysokie umiejętności komunikacyjne: umiejętność skutecznego, pozytywnego porozumiewania się zarówno z partnerami projektu, jak i ze światem zewnętrznym”;
- Wiarygodność: wywiązywanie się z powierzonych zadań w uzgodniony sposób, w uzgodnionym terminie – co jest niezbędne do tego, by działało delegowanie zadań;
- Podzielanie wizji i celów realizowanego projektu;
- Bycie graczem zespołowym, równocześnie z…
- … wiarą w siebie, autonomią i umiejętnością samodzielnej pracy, bez konieczności ciągłego sprawdzania i kontroli ze strony koordynatora.

 

Posted 3 years ago