2. Jak przygotować organizację do podjęcia współpracy międzynarodowej?

2.1. Dlaczego warto opracować strategię rozwoju organizacji?

Strategia rozwoju organizacji: Zwiększa szansę na sukces - dzięki jasnemu nazwaniu priorytetów i celów rozwoju organizacji. Wpływa na kształtowanie wizerunku…

Strategia rozwoju organizacji:

 • Zwiększa szansę na sukces - dzięki jasnemu nazwaniu priorytetów i celów rozwoju organizacji.
 • Wpływa na kształtowanie wizerunku organizacji - pokazując, że organizacja wie dokąd zmierza i dlaczego.
 • Podnosi poziom przygotowania organizacji do realizacji zadań - dla wszystkich jest jasne, co jest aktualnie ważne.
 • Zwiększa poziom zaangażowania zespołu - skupionego wokół realizacji wspólnych celów.
 • Oddziałuje na Interesariuszy i potencjalnych partnerów - pozwalając zaprezentować organizację jako profesjonalną, mającą wizję rozwoju.
 • Pomaga w staraniu się o środki finansowe - dobrze oceniane projekt to takie, które wpisują się w strategię rozwoju organizacji.
 • Jest skutecznym narzędziem w rozmowach z podmiotami z sektora biznesu - pozwalając jasno, spójnie i atrakcyjnie zaprezentować organizację i jej cele.
Posted 4 years ago

2.2. Czy lepiej rozpoczynać współpracę międzynarodową jako partner, czy raczej jako koordynator/lider projektu?

Warto zdać sobie sprawę, że w projektowym partnerstwie międzynarodowym, złożonym z kilku partnerów z kilku różnych krajów europejskich – na…

Warto zdać sobie sprawę, że w projektowym partnerstwie międzynarodowym, złożonym z kilku partnerów z kilku różnych krajów europejskich – na przykład 5 czy 6, tylko jeden z partnerów jest koordynatorem. Pozostałe 4 – 5 (bądź więcej, bywają partnerstwa złożone z kilkunastu członków) organizacji pełni role partnerów projektu. Koordynatorem projektu zostaje najczęściej ta organizacja, która inicjuje projekt, koordynuje jego opracowanie, składa wniosek o dofinansowanie w imieniu partnerstwa i zarządzającą projektem, jeśli zostanie on dofinansowany (= otrzymuje dofinansowanie i dzieli je między partnerów, zarządza finansowo, organizacyjnie, administracyjnie).

Z jednej strony: Rola partnera projektu nie jest tak wymagająca jak rola koordynatora. Jako partner – nie potrzebujesz włożyć dużej ilości czasu w opracowanie treści do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu – ryzykując, że mimo to nie uzyska on dofinansowania. Nie podejmujesz też roli menadżera całego projektu, odpowiedzialnego za całokształt prac – w tym zarządzanie finansami, kontrolę terminowości i jakości pracy partnerów i płatnościami na rzecz partnerów. Głównym wyzwaniem dla chętnych do objęcia roli partnerów projektu jest promocja ich organizacji i posiadanych przez jej ludzi kompetencji i doświadczenia - by otrzymać zaproszenie do powstającego właśnie projektu – jako partner.  

Z drugiej strony: Jako przyszły koordynator, możesz zaproponować pomysł na projekt, który jest najbardziej interesujący dla ciebie/organizacji, na rzecz której działasz. Masz też głos decyzyjny w kwestii zapraszania i wyboru partnerów projektu. Będziesz też mieć znaczący wpływ na to, jak projekt jest realizowany. Główne ryzyko koordynatora to włożenie dużej ilości czasu i energii w koordynowanie wypracowania projektu i wniosku o dofinansowanie – który może nie otrzymać dofinansowania – współpraca międzynarodowa nie będzie więc realizowana.

Od roli partnera warto zacząć, jeżeli nigdy jeszcze nie realizowałeś/nie realizowałaś projektu międzynarodowego, a organizacja, na rzecz której działasz, ma małe/żadne doświadczenie w tej dziedzinie. Kontynuując współpracę międzynarodową - dobra wiadomość jest taka, że nie potrzebujesz dokonywać wyboru – partner czy koordynator. Twoja organizacja może podejmować obie te role, równolegle, w różnych projektach. Możesz jednocześnie promować swoją organizację jako wartościowego partnera projektu – i zaproponować pomysł na projekt, poszukując partnerów do realizacji własnych inicjatyw.

Posted 3 years ago

2.3. Czy lepiej rozpocząć współpracę międzynarodową od projektu typu „mobilności edukacyjne”, czy raczej od projektu typu „międzynarodowe partnerstwo strategiczne”?

Wiele europejskich programów grantowych oferuje dwa rodzaje dofinansowania współpracy międzynarodowej: Dofinansowanie na tzw. „mobilności” – czyli wyjazdy do innych krajów,…

Wiele europejskich programów grantowych oferuje dwa rodzaje dofinansowania współpracy międzynarodowej: Dofinansowanie na tzw. „mobilności” – czyli wyjazdy do innych krajów, w celu w uczestniczenia, przez kadrę organizacji, w kursach i szkoleniach, obserwacji pracy w organizacji partnerskiej czy też spotkaniach przygotowawczych, mających na celu poznanie potencjalnych partnerów i nawiązanie partnerstw projektowych. Drugi rodzaj dofinansowania to wsparcie tzw. “międzynarodowych partnerstw strategicznych”, działających wspólnie na rzecz rozwiązania konkretnego problemu, wypracowania konkretnych rozwiązań, dzielenia się doświadczeniem w konkretnych dziedzinach.

Z jednej strony: Projekty typu “mobilności” to nieco łatwiejszy sposób na zdobycie pierwszych międzynarodowych doświadczeń:

 • Prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania na tego typu projekty jest większe, we wszystkich krajach europejskich. Np. W ramach Programu Erasmus+ prawdopodobieństwo dofinansowania dobrego projektu mobilności wynosi, średnio 50 – 75%, podczas gdy projektu typu “strategiczne partnerstwa” – ok. 20%.
 • Projektami typu “mobilności” łatwiej zarządzać, łatwiejsze jest też raportowanie.
 • O dofinansowanie na mobilności organizacja może wnioskować również w ramach konsorcjum krajowego – złożonego z kilku organizacji o podobnych celach edukacyjnych – gdzie ta „najbardziej doświadczona” organizacja może opracować projekt, wniosek o dofinansowanie i zarządzać projektem (opcja w ramach Erasmus+, akcja 1).

Z drugiej strony: Dofinansowanie na projekty typu “międzynarodowe partnerstwo strategiczne” – w ramach dobrego projektu i dobrego partnerstwa - daje możliwość wypracowywania innowacji, udziału w rozwijającej, inspirującej i prestiżowej pracy na rzecz odpowiadania na wyzwania istotne na poziomie i krajowym, i europejskim,

 • gdzie partnerzy z różnych krajów i różnych organizacji pracują razem, w międzynarodowym zespole, rozwijając kompetencje własne i podnosząc jakość i skuteczność działania organizacji, które reprezentują,
 • gdzie rozwiązania i narzędzia, które zostaną wypracowane, będą użyteczne dla organizacji, w której pracujesz – i dla wielu innych organizacji działających w podobnym obszarze tematycznym, w wielu krajach europejskich.

Projekt typu „mobilność” warto rozważyć, jako pierwszy będąc początkującym/początkującą w dziedzinie współpracy międzynarodowej, reprezentując organizację o niewielkim/żadnym doświadczeniu we współpracy międzynarodowej. Kontynuując współpracę międzynarodową - dobra wiadomość jest taka, że nie potrzebujesz dokonywać wyboru – mobilność czy partnerstwo. Organizacja, na rzecz której działasz, może realizować obydwa typy projektów, równolegle – korzystając z synergii (2+2=5J) między nimi.

Posted 3 years ago

2.4. Czy można, równolegle, korzystać z różnych źródeł dofinansowania na projektu międzynarodowe?

Jeśli organizacja, na rzecz której działasz, planuje rozwijanie współpracy międzynarodowej, warto wiedzieć: Szukając dofinansowania na współpracę międzynarodową, do dyspozycji masz…

Jeśli organizacja, na rzecz której działasz, planuje rozwijanie współpracy międzynarodowej, warto wiedzieć: Szukając dofinansowania na współpracę międzynarodową, do dyspozycji masz nie tylko tzw. programy ogólnoeuropejskie (dostępne dla wszystkich krajów UE + krajów partnerskich, jak np. Erasmus+ czy Kreatywna Europa), ale również programy krajowe (np. polski POWER), dwustronne (np. współpracy polsko-rosyjskiej czy polsko-ukraińskiej) czy programy regionalne (np. Interreg Regionu Morza Bałtyckiego czy programy wspierające współpracę krajów nordyckich z partnerami, m.in. z Polski – gdzie wnioskodawcą musi być partner nordycki).

Mniejsze programy grantowe, wspierające np. wizyty studyjne czy konkretne typy aktywności (np. wymiany młodzieży), oferują często łatwiejsze procedury aplikacyjne i wyższe prawdopodobieństwo dofinansowania, niż programy ogólnoeuropejskie. Działa również wiele fundacji prywatnych, wspierających współpracę międzynarodową (np. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej).

Mniejsze programy grantowe mogą być dobrym adresem dla starania się o pierwsze dofinansowania współpracy międzynarodowej – przynosząc cenne kontakty, nowe doświadczenia – do wykorzystania w kolejnych etapach.

Co więcej – nabrawszy nieco praktyki i doświadczenia - możesz rozważyć realizowanie konkretnego pomysłu na projekt w różnych kontekstach i rozwijając różne aspekty tego samego pomysłu bazowego – budując strategię kompleksowego rozwoju/wypracowywania rozwiązań w najbardziej interesujących cię dziedzinach, w ramach równoległych projektów, ze wsparciem różnych partnerstw i różnych źródeł dofinansowania.  Efekt synergii (2 + 2 = 5J) murowany.

Poszukującym opcji dofinansowania pomysłu na projekt – polecamy naszą Bazę Wyszukiwarek Grantów.

Posted 3 years ago

2.5. Czy możemy realizować wiele działań międzynarodowych, w tym samym czasie?

Większość organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w swoich statutach, określa kilka – kilkanaście rodzajów aktywności, służących realizacji ich celów statutowych i misji.…

Większość organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w swoich statutach, określa kilka – kilkanaście rodzajów aktywności, służących realizacji ich celów statutowych i misji. Organizacja może pracować międzynarodowo na rzecz każdego z celów i w ramach każdego z działań określonych w statucie.

Prawdą jest, że działania międzynarodowe – po to, by je dobrze zaplanować, zainicjować i zrealizować - wymagają dodatkowych zasobów (ludzi, kompetencji, wsparcia technicznego, finansowego, administracyjnego itp.). Prawdą jest także, że na te dodatkowe działania możesz pozyskać dodatkowe dofinansowanie.

Warto pamiętać, że organizacja jest nieco ograniczona w planowaniu, jakie działania międzynarodowe będzie realizować – ograniczona uzyskaniem/nie uzyskaniem dofinansowania na planowane projekty. Trudno być w 100% pewnym, że uzyska się dofinansowanie na realizację danych celów i działań.

Miarą prawdopodobieństwa, im więcej aplikacji projektowych złożysz i w im większej liczbie partnerstw projektowych organizacja, na rzecz której działasz, weźmie udział – tym większe szanse na dofinansowanie i pracę międzynarodową. „Klęski urodzaju” też się jednak zdarzają – rekomendujemy więc podejmowanie się tylko takiej liczby działań, z których organizacja będzie się w stanie, na dobrym poziomie, wywiązać.

Posted 3 years ago

2.6. Skąd się dowiedzieć, z czym jeszcze wiąże się współpraca międzynarodowa jak się przygotować?

W ramach realizacji projektu “Sieć wsparcia początkujących realizatorów projektów międzynarodowych” (w ramach którego powstał też ten portal), zrealizowaliśmy międzynarodowe, otwarte…

W ramach realizacji projektu “Sieć wsparcia początkujących realizatorów projektów międzynarodowych” (w ramach którego powstał też ten portal), zrealizowaliśmy międzynarodowe, otwarte badania online oraz serię wywiadów z realizatorami projektów międzynarodowych, o różnym poziomie doświadczenia w temacie, w pięciu krajach: Polsce, Danii, Włoszech, Węgrzech i Austrii. W oparciu o wyniki badań, powstał raport: “Sukcesy i wyzwania. Raport I dotyczący zarządzania projektami międzynarodowymi w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych”.

Uważamy, że przeczytanie tego raportu może być dobrym startem dla początkujących w dziedzinie współpracy międzynarodowej. Znajdziesz w nim informacje na temat zalet współpracy międzynarodowej, wyzwań i trudności związanych z tą dziedziną pracy.
Znajdziesz tam również informacje na temat rodzajów i form wsparcia oferowanego menadżerom projektów międzynarodowych, działających w obszarze uczenia się przez całe życie, oczekiwań menadżerów wobec organizacji, na rzecz których działają. Dowiesz się, na jakie wsparcie możesz liczyć ze strony operatorów programów grantowych, wspierających współprace międzynarodową. Raport dostępny jest w 6 wersjach językowych, w tym w j. polskim i j.angielskim.

Jeszcze nie przekonany/nie przekonana, by przeczytać? Obejrzyj 2,5 - minutowy filmik o tym, jak na pytanie „Dlaczego warto przeczytać ten raport?” odpowiedzieli jego twórcy. Zapraszamy też do posłuchania, co nas zaskoczyło w wynikach badań (03:12 min).

Posted 3 years ago