Baza Linków do Europejskich Programów Grantowych

Znajdziesz tu linki do stron europejskich programów grantowych współ-finasujących międzynarodową współpracę partnerską. Obok linku znajdziesz krótką charakterystykę programu grantowego, do którego link prowadzi.

* Zaznaczamy, że większość informacji zawartych obecnie w tej sekcji odnosi się do europejskich programów grantowych realizowanych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020. Sekcja ta będzie na bieżąco uaktualniana, wraz z udostępnianymi, przez Komisję Europejską i narodowych operatorów programów, nowymi informacjami na temat nowych odsłon/nowych programów grantowych, w ramach kolejnej perspektywy budżetowej UE, na lata 2021 - 2027.

 

Database of Links to the European Programmes

Here you can find links to the webpages of the European programmes co-financing international, partnership cooperation. Next to the link you will short, structured characteristic of the programme.

* Please note that most of the information here is still related to the structure of the European grant programmes of the EU financial perspective for the years 2014-2020. The database will be continuously supplemented with information about the new/renewed EU grant programmes within the new financial perspective 2021-2027, in accordance with the announcements of the European Commission.

piątek, 29 styczeń 2021 09:57

The Project Support Facility (PSF) utworzono w 2012 r. by wspierać projekty i trwałe partnerstwa w Regionie Morza Bałtyckiego, realizujące trzy podstawowe priorytety Rady Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States, CBSS):

 1. Tożsamość regionalna.
 2. Zrównoważony i dobrze prosperujący region.
 3. Bezpieczny i stabilny region.

Proponowane do dofinansowania projekty muszą wpisywać się w co najmniej jeden z tych priorytetów.

Konkurs na rok 2021 dedykowany będzie innowacyjnycm rozwiązaniom wzmacniającym zdolności poradzenia sobie, w regionie, w czasach kryzysu, poprzez promowanie włączenia i ochrony najbardziej wrażliwych grup społecznych Regionu Morza Bałtyckiego. Nabór wniosków ma być otwarty w okresie 15 lutego - 31 marca 2021. 

Kraje objęte programem: Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Rosja, Szwecja.

Szczegółowe informacje dostępne są w j. angielskim: Project Support Facility of the CBSS

poniedziałek, 14 grudzień 2020 15:08

Program Kultura powstał na podstawie dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu funduszy norweskich i EOG w sektorze kultury w Polsce. Jest zarządzany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzctwa Narodowego.

Głównym celem Programu jest rozwój współpracy kulturalnej, przedsiębiorczości w sektorze kultury i zarządzania dziedzictwem kulturowym. 

Program będzie opierać się na 2 zasadniczych działaniach:

 • Działanie 1 - Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym (projekty o charakterze inwestycyjnym)
 • Działanie 2 - Poprawa dostępu do kultury i sztuki (projekty o charakterze kulturalnym)

Ponadto, uruchomiony zostanie Fundusz Współpracy Dwustronej, ukierunkowany przede wszystkim na realizację wizyt studyjnych w celu nawiązania bądź potrzymania współpracy partnerskiej. 

Więcej informacji na stronie: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/o-programie/program-kultura.php

niedziela, 13 grudzień 2020 18:18

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) zwana inaczej Interreg jest częścią polityki spójności UE. Jej zadaniem jest rozwiązywanie problemów, które wykraczają poza granice państw i które wymagają podjęcia wspólnych działań. EWT umożliwia również rozwój zróżnicowanych społeczno-ekonomicznie obszarów.

Działania podejmowane w ramach tej współpracy są finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przyjmują one postać międzynarodowych partnerskich projektów prowadzonych w trzech rodzajach programów.

 1. Współpracy transgranicznej – realizowane na obszarach przygranicznych państw ze sobą sąsiadujących. Te programy wspierają zatrudnienie, mobilność pracowników, włączenie społeczne, integrację społeczności ponad granicami, rozwój wspólnych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.
 2. Współpracy transnarodowej – dotyczą większej części terytorium UE, a także państw spoza Unii, np.: Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa. Wzmacniają one potencjał instytucji i administracji publicznej poprzez opracowanie i koordynację strategii makroregionalnych i morskich.
 3. Współpracy międzyregionalnej - mają na celu wzmocnienie rozwoju regionalnego UE poprzez rozpowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy eksperckiej, a także promowanie wymiany doświadczeń.

W Perspektywie 2014–2020 polskie podmioty mogły realizować projekty w ramach: 7-miu programów transgranicznych (Polska-Słowacja, Czechy-Polska, Polska-Saksonia, Brandenburgia-Polska, Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska, Południowy Bałtyk, Litwa-Polska); 2-ch transnarodowych (Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa) oraz międzyregionalnego (Interreg Europa).

Informacje o poszczególnych programach możesz znaleźć pod linkiem:

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/programy-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej/

niedziela, 13 grudzień 2020 17:36

Osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie programu „Horyzont Europa” jako kontynuatora Programu Horyzont 2020. Nowy Program będzie wspierał badania naukowe i innowacje. Program „Horyzont Europa” będzie dysponował budżetem w wysokości około 95,5 mld euro na lata 2021–2027.

Program „Horyzont Europa” będzie promować Stypendia i wymiany w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” dla utalentowanym młodych naukowców; będzie również wspierać badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych, przed którymi stoi Europa, oraz wzmacniać potencjał technologiczny i przemysłowy poprzez tematyczne grupy polityk dotyczące pełnego spektrum globalnych wyzwań („Klimat, energetyka i mobilność”; „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna”; „Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne”; Zdrowie”).

Zostaną usprawnione partnerstwa europejskie będą zachęcać do szerokiego udziału partnerów z sektorów publicznego i prywatnego.  

Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

niedziela, 13 grudzień 2020 17:14

Osiągnięto porozumienie między Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim w zakresie kontynuacji na lata 2021-2027 uruchomionego w obecnej Perspektywie budżetowej (2014-2020) Programu – Europejski Korpus Solidarności.

Program EKS oferuje młodym osobom w wieku od 18 do 30 lat (35 w przypadku pomocy humanitarnej) możliwość wyrażenia swojej solidarności poprzez udział w różnorodnych działaniach – począwszy od pomocy osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, a skończywszy na przyczynianiu się do działań na rzecz zdrowia i środowiska w całej UE i poza nią.

Dzięki nowemu programowi, który będzie dysponował budżetem w wysokości 1,009 mld euro na lata 2021-2027, co najmniej 270 tys. młodych ludzi będzie mogło pomagać w stawianiu czoła wyzwaniom społecznym i humanitarnym poprzez wolontariat lub tworzenie własnych projektów solidarnościowych. Program ma mieć charakter: włączający, bardziej cyfrowy i ekologiczny. Program umożliwi również młodym ludziom wolontariat w dziedzinie pomocy humanitarnej daleko poza granicami Europy, a organizacje będą mogły korzystać ze wsparcia na rzecz budowania zdolności i wiedzy eksperckiej.

Informacje o programie możesz znaleźć pod następującymi linkami:

1/ https://europa.eu/youth/solidarity_pl

2/ https://eks.org.pl/o-korpusie/

niedziela, 13 grudzień 2020 15:49

Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program na rzecz badań i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro. Program stanowi narzędzie wdrażania Unii Innowacji, flagowej inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020, mającej na celu zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie.

Na program składają się trzy filary, w ramach których określono tematy szczegółowe:

 • Doskonała baza naukowa (Excellent Science),
 • Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership),
 • Wyzwania społeczne.

W ramach programu, u Narodowych Pośredników Finansowych, dostępne są instrumenty zwrotne w postaci kredytu, leasingu, pożyczki, poręczenia oraz instrumenty udziałowe.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/programy-komisji-europejskiej/instrumenty-finansowe/horyzont-2020/informacje-ogolne-o-programie/

oraz na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE pod adresem:

https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-horyzont-2020/

niedziela, 13 grudzień 2020 15:24

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) to instrument finansowy UE, który ma promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Program powinien również zapewnić odpowiednią i godziwą ochronę socjalną, a także przyczynić się do zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy.

Zasadniczym celem Programu jest zwiększenie koordynacji działania na szczeblu UE w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, systemów zabezpieczenia społecznego i rynku pracy.

Programem EaSI bezpośrednio zarządza Komisja Europejska. Obejmuje on trzy unijne programy, które w okresie 2007–2013 były zarządzane oddzielnie, a mianowicie: PROGRESSEURES i instrument mikrofinansowy Progress.

Od stycznia 2014 r. programy te tworzą trzy osie programu EaSI, które wspierają:

środa, 11 marzec 2020 18:40

EEA Grants oraz tzw. Fundusze norweskie są finansowane przez rządy Norwegii, Lichtensztajnu oraz Islandii, czyli kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wspierają wiele sektorów m.in.: kulturę, edukację, system sprawiedliwości, czy budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w tym dialog społeczny.

Każdy program finansowany z tych środków ma odrębnego operatora, na którego stronie są szczegółówe informacje odnośnie zasad naboru wniosków.

W obecnej chwili z funduszy krajów EOG finansowane są:

- Program Edukacja

- Program Kultura

- krajowy oraz regionalny Fundusz Aktywni Obywatele.

Więcej informacji na stronach:

https://www.eog.gov.pl/

https://eeagrants.org/

środa, 11 marzec 2020 18:22

Fundusz Wyszechradzki wspiera swoimi grantami różne sfery aktywności m.in.: kulturę, edukację, wartości demokratyczne i media, badania i rozwój. Projekt musi angażować określoną liczbę podmiotów, zależnie od typu grantu. Kraje grupy wyszechradzkiej (V4) to:. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Istotne dla Programu są także kraje należące do Partnerstwa Wschodniego oraz Regionu Bałkanów Zachodnich.

Poszukukiwane są projekty stworzone przez organizacje małe i duże, posiadające różny stopień doświadczenia. Projekty powinny skupiać się na dzieleniu się wiedzą, zwiększaniu innowacyjności i zangażowania mieszkańców regionu Wyszehradzkiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej. 

Dostępne są trzy typy grantów:

- Standardowe (co najmniej 2 organizacji z 2 sąsiadujących krajów V4)

- Wyszehradzkie + (aktywne zaangażowanie co najmniej 3 krajów V4 i co najmniej 1 podmiotu z regionu PW lub krajów Bałkanów Zachodnich)

- Strategiczne (konstruktywną współpracę i zapewniać aktywny udział organizacji ze wszystkich krajów V4).

Więcej informacji: 

https://www.visegradfund.org/

czwartek, 16 styczeń 2020 18:33

Zarządzasz, pracujesz, a może kształcisz w placówce edukacyjnej – ten Program jest dla Ciebie. Erasmus Plus to europejski program wspierający międzynarodowe projekty w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Opiera się na 3 Akcjach, czyli: Mobilnościach edukacyjnych, Współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz Wspieraniu reformowania. Jest przeznaczony dla podmiotów, które działają w sektorach: edukacji młodzieży, edukacji zawodowej i edukacji osób dorosłych czy szkolnictwie wyższym. oraz wspiera także inicjatywy związane ze sportem oraz studia europejskie.

Na stronie europejskiej i polskiej Programu Erasmus+ znajdziesz informacje z zakresu: struktury Programu, możliwości bycia uczestnikiem działań, zarządzania Programem, zasad finansowania projektów europejskich, wyjaśnienia obowiązujących pojęć, zasad upowszechniania, wydarzeniach w Polsce i Unii Europejskiej, aktualnych konkursach, czy też kalkulator odległości.

Więcej informacji znajdziesz na:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl

https://erasmusplus.org.pl/

wtorek, 10 grudzień 2019 14:56

Program Edukacja, który jest zarządzany przez Fundację Rozwoju Systemu Eduakcji, powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.

W ramach Programu dostępne jest dofinansowanie obejmujące następujące Komponenty:

1. Profesjonalny rozwój kadry 

2. Mobilność w szkolnictwe wyższym

3. Współpraca instytucjonalna w kształceniu zawodowym

4. Współpraca instytucjonalna w pozostałym zakresie.

Do składania wniosków o dofinansowanie projektów uprawnione są m.in. podmioty sektora edukacji dorosłych.

Więcej informacji na stronie operatora programu: http://education.org.pl/

niedziela, 27 październik 2019 14:29

Europa dla obywateli to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Program składa się z dwóch komponentów:

- Pamięć o przeszłości Europy

- Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.

W związku z tym projekty powinny przyczyniać się do lepszego rozumienia zagadnień związanych z Unią, jej historią i różnorodnością przez obywateli Unii oraz promowania obywatelstwa europejskiego oraz poprawy warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii Europejskiej.

Polska strona Programu:  

https://europadlaobywateli.pl/

Europejska strona Programu:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

niedziela, 27 październik 2019 14:28

W perspektywie finansowej 2014–2020 europejskie działania z sektorów kultury, kreatywnych i audiowizualnego będą wspierane przez unijny program – Kreatywna Europa. Program ten zawiera trzy komponenty: MEDIA, Kultura oraz część międzysektorową.

Kultura – Komponent wspiera projekty, których celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do nowych technologii cyfrowych oraz wdrażania innowacji.

Media - skierowany jest do producentów audiowizualnych, dystrybutorów i agentów sprzedaży tego typu treści, organizatorów różnego typu wydarzeń branżowych, festiwali i wydarzeń budujących i rozwijających widownię oraz projektów współpracy. Celem komponentu jest wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej, zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora audiowizualnego oraz pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej i globalizacji.

Część międzysektorowa - Instrument Gwarancji Sektorów Kultury i Kreatywnych, czyli system poręczeń finansowych, który ma na celu ułatwianie dostępu do finansowania podmiotom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w związku z realizowanymi przez nie projektami.

 

Polska strona Programu:

https://kreatywna-europa.eu/

Strona Programu Kreatywna Europa to:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en